Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im Leonarda da Vinci w Głogowie

ZSSiB w Głogowie
Zatrzymaj banner przewijany

Regulaminy zobacz archiwum »

05 stycznia 2011 11:01

Zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen, okresy, za które jest sporzadzana ocena, krteria, na podstawie których jest sporzadzana ocena oraz skalę ocen

Zarządzenie nr 0133-16/09

Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych

im. Leonarda da Vinci w Głogowie

z dnia 14 lipca 2009 roku

w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen, okresy, za które jest sporządzania ocena, kryteria, na podstawie których jest sporządzana ocena, oraz skalę ocen

 

Na podstawie art.28 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r.Nr 223, poz.1458) zarządza się  co następuje:

 

§ 1. Zarządzenie określa sposób dokonywania ocen, okresy, za które sporządzana jest ocena, kryteria, na podstawie których sporządzana jest ocena oraz skalę ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci   w Głogowie. Czynność ta  pozwala ocenić skuteczność działań pracowników oraz jakość i efektywność ich pracy, a także rozpoznać potrzeby szkoleniowe i aspiracje zawodowe pracowników. Przeprowadzanie oceny ma na celu:

1) zgromadzenie informacji na temat słabych i mocnych stron pracownika,

2) eliminowanie zachowań i postaw negatywnych,

3) właściwe planowanie szkoleń i polityki kadrowej,

4)motywowanie pracowników.

 

§ 2. 1. Osobą oceniającą jest bezpośredni przełożony pracownika.

2. Ocena  pracownika samorządowego dokonywana jest na podstawie kryteriów obowiązkowych i kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego. Wykaz kryteriów oceny zawiera załącznik nr 1 do Zarządzenia

3. Wynikiem końcowym oceny jest wypełnienie przez oceniającego arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia.

4.Oceny kwalifikacyjnej dokonuje się nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

§ 3. 1. Bezpośredni przełożony wybiera kryteria do wyboru, po uprzednim omówieniu
z pracownikiem sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust.1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Wybrane kryteria muszą być zatwierdzone przez bezpośredniego przełożonego oraz dyrektora  szkoły lub osoby przez niego upoważnionej. Zasada zatwierdzania nie występuje, gdy bezpośrednim przełożonym, dokonującym oceny, jest dyrektor szkoły.

 

§ 4. 1. Przed dokonaniem wyboru kryteriów oceniający (bezpośredni przełożony) jest zobowiązany do przeprowadzenia rozmowy z ocenianym pracownikiem

2. Podczas rozmowy należy omówić z pracownikiem sposób realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym przez niego stanowisku pracy.

3. Oceniający przed przeprowadzeniem rozmowy w sprawie wyboru kryteriów ocen powinien zapoznać się   z opisem stanowiska pracy oraz zakresem obowiązków określonych w art. 24   i art. 25 ustawy .

4. W trakcie prowadzonej rozmowy oceniający powinien zapytać ocenianego o opinie na temat zleconych mu obowiązków, planów zawodowych, chęci kształcenia, propozycji dotyczących usprawnienia pracy oraz wprowadzenia potencjalnych zmian itp.

5. Po zakończeniu rozmowy oceniający informuje ocenianego o dalszych procedurach oceny kwalifikacyjnej oraz dobiera kryteria z grupy kryteriów do wyboru.

 

§ 5. 1. Na podstawie kryteriów obowiązkowych dokonuje się oceny wszystkich osób, które podlegają ocenie.

2. Po rozmowie z ocenianym oceniający wybiera z wykazu kryteriów do wyboru nie mniej niż trzy i nie więcej niż pięć kryteriów oceny.

3. Biorąc pod uwagę zakres obowiązków oraz specyfikę pracy na stanowisku ocenianego, oceniający może sam stworzyć oraz dokonać opisu definiującego jedno kryterium, które nie jest objęte wykazem określonym  w Załączniku nr 1 do Zarządzenia.

4.  W przypadku przyznania osobie ocenianej oceny negatywnej, aby zapewnić powtarzalność oceny oraz obiektywizm w doborze kryteriów, kolejna ocena powinna być przeprowadzone według uprzednio wybranych kryteriów.

 

§ 6. 1. Oceniający wyznacza  termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok.

2.  Przy wyznaczeniu kolejności dokonywania oceny, bezpośredni przełożony opracowuje harmonogram dokonywania ocen z uwzględnieniem kolejności oceniania oraz spełnienia obowiązków wynikających   z opisu stanowiska pracy.

3. Oceniający wpisuje do arkusza w części B ustalone warunki przeprowadzenia oceny pracownika samorządowego. 

 

§ 7. 1. Oceniający przekazuje wypełniony arkusz oceny dyrektorowi szkoły, w celu zatwierdzenia wybranych kryteriów oceny.

2. Dyrektor szkoły może upoważnić do zatwierdzenia kryteriów ocen wyznaczoną osobę.

3. W przypadku nie zatwierdzenia wybranych kryteriów przez bezpośredniego przełożonego, Dyrektor ( lub osoba przez niego wyznaczona ) wpisuje uwagi w punkcie II części B arkusza ocen. Oceniający zobowiązany jest do powtórnej weryfikacji wybranych kryteriów

i ponownego przedstawienia ich do oceny kierownikowi jednostki.

4. Dyrektor szkoły zatwierdza lub odrzuca wybrane kryteria w terminie 7 dni. W przypadku zatwierdzenia kryteriów oceny Dyrektor szkoły składa podpis w punkcie II części B arkusza oceny.

5. Po zatwierdzeniu kryteriów oceniający niezwłocznie przekazuje ocenianemu kopię arkusza ocen  z zatwierdzonymi kryteriami oceny. 

6. Oceniany potwierdza podpisem oraz datą fakt otrzymania kwestionariusza
z zatwierdzonymi kryteriami ocen oraz wyznaczonym terminem oceny w punkcie II części B arkusza oceny.

 

§ 8. 1. Po doborze kryteriów oceny oceniający zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy oceniającej.

2. Rozmowę oceniającą należy przeprowadzić nie wcześniej niż na  7 dni przed sporządzeniem  oceny na piśmie.

3. Rozmowa oceniająca służy pobudzaniu motywacji pracownika, wskazaniu mocnych
i eliminowaniu słabych stron. Oceniający omawia z ocenianym zakres obowiązków wykonywanych przez ocenianego,      w okresie którym podlegał ocenie, omawiają trudności oraz możliwości wynikające z zajmowanego stanowiska pracy.  

 

§ 9. 1. Sporządzenie oceny na piśmie składa się z trzech etapów:

1)        sporządzenie opinii dotyczącej wykonywania obowiązków przez ocenianego poprzez wypełnienie części C arkusza ocen

a)    należy opisać w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie,
w którym podlegał ocenie oraz czy spełniał ustawowe kryteria oceny,

b)    jeżeli pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodatkowe zadania które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, należy je wskazać.

2) Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny poprzez wypełnienie części D arkusza ocen zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 2 do Zarządzenia .

3) Przyznanie oceny końcowej.

 

§. 10.1. Oceniający niezwłocznie, doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza go o przysługującym mu prawie odwołania od oceny.

2. Oceniany potwierdza fakt zapoznania się z oceną własnoręcznym podpisem
w części E arkusza oceny .

 

 § 11. 1. Pierwszej oceny należy dokonać w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym na czas nieokreślony.

2. W przypadku doręczeniu pracownikowi negatywnej oceny  ponowna ocena  nie może być dokonana wcześniej niż po upływie 3 miesięcy.

3. Oceniający może  zmienić termin sporządzenia oceny na piśmie w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego lub oceniającego uniemożliwiającej przeprowadzenie okresowej oceny, oceniający jest zobowiązany do wyznaczenia nowego terminu sporządzenia oceny na piśmie.

4. Sporządzenie oceny na piśmie następuje w terminie wcześniejszym niż ustalony: w razie zmiany stanowiska pracy ocenianego lub zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy.

5. W  razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów.

6. Oceniający niezwłocznie powiadamia ocenianego pisemnie o nowym terminie sporządzenia oceny  na piśmie.

 

§ 12. 1.Ocena pracownika dokonywana jest w oparciu o Arkusz okresowej oceny pracownika, którego   wzór stanowi  załącznik nr 2 do Zarządzenia.

2. Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów obowiązkowych i kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego. Wykaz kryteriów stanowi załącznik 1 do Zarządzenia.

3. Skala ocen przyznawanych za poszczególne kryterium :

     1) ocena bardzo dobra  -  5 pkt,

     2) ocena dobra -  4 pkt,

     3)ocena zadowalająca  -   2 pkt 

     4. ) ocena  niezadowalająca – 0  pkt

4. Oceniający dokonuje oceny poszczególnych kryteriów według punktacji , jak wyżej
 i oblicza sumę punktów przyznanych każdemu pracownikowi.

5.  Po zakończeniu tej czynności wstawia ocenę ogólną :

1)      pozytywną – jeśli pracownik otrzymał co najmniej  44 % możliwych punktów do zdobycia , czyli , jeśli uzyskał 22 punkty  i więcej (przy założeniu , że uwzględniono 11 kryteriów oceny),

2)      negatywną  - jeśli pracownik otrzymał 39 % możliwych punktów tj. 21 punktów 
i poniżej .

§ 13. 1. Ocenianemu przysługuje możliwość odwołania od oceny zarówno pozytywnej jak  
i negatywnej.

2. Odwołanie składa się w terminie 7 dni.

3. Oceniany składa odwołanie do bezpośredniego przełożonego. W przypadku gdy osobą oceniająca jest Dyrektor szkoły, oceniany składa wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny okresowej.

4. Bezpośredni przełożony i Dyrektor szkoły rozpatrują odwołania nie później niż w terminie 14 dni  od dnia złożenia odwołania.

5. Oceniany zostaje powiadomiony pisemnie o wyniku postępowania odwoławczego od oceny.

 

§ 14. 1. W przypadku gdy większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy, oceniany wykonywał  w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom oraz w trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał w sposób nie wystarczający kryteria obligatoryjne oraz kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonego, oceniany otrzymuje kwalifikacyjną ocenę negatywną.

2. W przypadku ponownej negatywnej oceny (która nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy), pracodawca samorządowy niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze stanowiska oraz może rozwiązać stosunek pracy
z pracownikiem samorządowym mianowanym zatrudnionym na stanowisku innym niż urzędnicze za wypowiedzeniem.

 

§ 15. Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie arkusz włącza się do akt osobowych ocenianego.

 

§. 16. Traci moc zarządzenie Nr 021/5/07 z dnia 25 września 2007r. w sprawie sposobu
i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie

 

§. 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                                                                Załącznik 1 do Zarządzenia

                                                                                                                 

 

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY

 

 

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE

 

 

Kryterium

Opis kryterium

 

1

2

 

1. Sumienność

Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie

 

2. Sprawność

Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy.    Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki

 

3. Bezstronność

Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej z nich

 

4. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin

 

5. Planowanie i organizowanie pracy

Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych

 

6. Postawa etyczna

Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową

 

 

KRYTERIA DO WYBORU

 

 

Kryterium

Opis kryterium

 

1. Wiedza specjalistyczna

Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań

 

2. Umiejętność obsługi             urządzeń technicznych

Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych

 

3. Znajomość języka obcego (czynna i bierna)

Znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do realizowanych zadań, pozwalająca na:

- czytanie i rozumienie dokumentów,

- pisanie dokumentów,

- rozumienie innych,

- mówienie w języku obcym

 

4. Nastawienie na własny 

   rozwój, podnoszenie 

   kwalifikacji

 

Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę

 

5. Komunikacja werbalna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie przez:

- wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny,

- dobieranie stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do słuchaczy,

- udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi nawet na trudne pytania, krytykę lub zaskakujące argumenty,

- wyrażanie poglądów w sposób przekonywający,

- posługiwanie się pojęciami właściwymi dla rodzaju załatwianych spraw/wykonywanej pracy

 

6. Komunikacja pisemna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie przez:

- stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji,

- przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły,

- dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści pism,

- budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie

 

7. Komunikatywność

Umiejętność budowania kontaktu z inną osobą przez:

- okazywanie poszanowania drugiej stronie,

- próbę aktywnego zrozumienia jej sytuacji,

- okazanie zainteresowania jej opiniami,

- umiejętność zainteresowania innych własnymi opiniami

 

8. Pozytywne podejście do 

     obywatela

Zaspokajanie potrzeb obywatela przez:

- zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy,

- okazywanie szacunku,

- tworzenie przyjaznej atmosfery,

- umożliwienie obywatelowi przedstawienia własnych racji,

- służenie pomocą

 

9. Umiejętność pracy w 

   zespole

Realizacja zadań w zespole przez:

- pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby,

- zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego realizowania zadań,

- współpracę, a nie rywalizację z pozostałymi członkami zespołu,

- zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,

- aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania

 

10. Umiejętność 

      negocjowania

Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez zainteresowanych dzięki:

- dążeniu do zrozumienia stanowiska (opinii) innych osób,

- przygotowaniu i prezentowaniu różnorodnych argumentów w celu wsparcia swojego stanowiska,

- przekonywaniu innych do weryfikacji własnych sądów lub zmiany stanowiska,

- rozpoznawaniu najlepszych propozycji,

- stymulowaniu otwartych dyskusji na temat źródeł konfliktów,

- ułatwianiu rozwiązywania problemu, kwestii spornej,

- tworzeniu i proponowaniu nowych rozwiązań

 

11. Zarządzanie informacją / dzielenie się informacjami

 

 

 

 

 

Pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mogą wpływać na planowanie lub proces podejmowania decyzji przez:

- przekazywanie posiadanych informacji osobom, dla których informacje te będą stanowiły istotną pomoc w realizowanych przez nie zadaniach,

- uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których mają one istotne znaczenie

 

12. Zarządzanie zasobami

Odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów finansowych lub innych przez:

- określanie i pozyskiwanie zasobów, 

- alokację i wykorzystanie zasobów w sposób efektywny pod względem czasu          i kosztów,

- kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do efektywnego działania

 

13. Zarządzanie personelem

Motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy przez:

- zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie odpowiedzialności za ich realizację, ustalanie realnych terminów ich wykonania oraz określenie oczekiwanego efektu działania,

- komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących jakości ich pracy,

- rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników, wspieranie ich rozwoju    w celu poprawy jakości pracy,

- określanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych,

- traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, zachęcanie ich do wyrażania własnych opinii oraz włączanie ich w proces podejmowania decyzji,

- ocenę osiągnięć pracowników,

- wykorzystywanie możliwości wynikających z systemu wynagrodzeń oraz motywującej roli awansu w celu zachęcenia pracowników do uzyskiwania jak najlepszych wyników,

- dopasowanie indywidualnych oczekiwań pracowników dotyczących własnego rozwoju do potrzeb urzędu,

- inspirowanie i motywowanie pracowników do realizowania celów i zadań urzędu,

- stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

 

14. Zarządzanie jakością realizowanych zadań

Nadzorowanie prowadzonych działań w celu uzyskiwania pożądanych efektów przez:

- tworzenie i wprowadzanie efektywnych systemów kontroli działania,

- sprawdzanie jakości i postępu w realizacji działań,

- modyfikowanie planów w razie konieczności,

- ocenianie wyników pracy poszczególnych pracowników,

- wydawanie poleceń mających na celu poprawę wykonywanych obowiązków

 

15. Zarządzanie wprowadzaniem zmian

Wprowadzanie zmian w urzędzie przez:

- podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,

- uzasadnianie konieczności wprowadzania zmian,

- określanie etapów i ram czasowych wprowadzanych zmian,

- wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian,

- podejmowanie kroków zmniejszających niechęć do wprowadzanych zmian,

- skupianie się na sprawach kluczowych związanych z wprowadzanymi zmianami,

- przewidywanie reakcji pracowników na wprowadzane zmiany,

- wprowadzanie zmian w sposób pozwalający osiągnąć pozytywne rezultaty klientom urzędu

 

16. Zorientowanie na rezultaty pracy

Osiąganie zakładanych celów, doprowadzanie działań do końca przez:

- ustalanie priorytetów działania,

- identyfikowanie zadań krytycznych, szczególnie trudnych, mogących mieć przełomowe znaczenie,

- określanie sposobów mierzenia postępu realizacji zadań,

- przyjmowanie odpowiedzialności w trakcie realizacji zadań i wywiązywanie się     z zobowiązań,

- zrozumienie konieczności rozwiązywania problemów oraz kończenia podjętych działań

 

17. Podejmowanie decyzji

Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny przez:

- rozpoznawanie istoty problemu oraz określenie jego przyczyn,

- podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych informacji,

- rozważanie skutków podejmowanych decyzji,

- podejmowanie decyzji w złożonych lub obarczonych pewnym ryzykiem sprawach,

- podejmowanie decyzji obarczonych elementem ryzyka po uprzednim zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat

 

18. Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz rozwiązywanie skomplikowanych problemów przez:

- wczesne rozpoznawanie potencjalnych sytuacji kryzysowych,

- szybkie działanie mające na celu rozwiązanie kryzysu,

- dostosowywanie działania do zmieniających się warunków,

- wcześniejsze rozważanie potencjalnych problemów i zapobieganie ich skutkom,

- informowanie wszystkich, którzy będą musieli zareagować na kryzys,

- wyciąganie wniosków z sytuacji kryzysowych tak, żeby można było w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji,

- skuteczne działanie (także) w okresach przejściowych lub wprowadzania zmian

 

19. Samodzielność

Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wykonania zleconego zadania

 

20. Inicjatywa

- umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających zmian i informowanie o nich,

- inicjowanie działania i branie odpowiedzialności za nie,

- mówienie otwarcie o problemach, badanie źródeł ich powstania

 

21. Kreatywność

Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces pracy przez:

- rozpoznawanie oraz identyfikowanie powiązań między sytuacjami,

- wykorzystywanie różnych istniejących rozwiązań w celu tworzenia nowych,

- otwartość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych koncepcji i metod,

- inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub sposobów działania,

- badanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie dostępnego wyposażenia technicznego,

- zachęcanie innych do proponowania, wdrażania i doskonalenia nowych rozwiązań

22. Myślenie strategiczne

Tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu o posiadane informacje przez:

- ocenianie i wyciąganie wniosków z posiadanych informacji,

- zauważanie trendów i powiązań między różnymi informacjami,

- identyfikowanie fundamentalnych dla urzędu potrzeb i generalnych kierunków działania,

- przewidywanie konsekwencji w dłuższym okresie,

- przewidywanie długoterminowych skutków podjętych działań i decyzji,

- planowanie rozwiązywania problemów i pokonywania przeszkód,

- ocenianie ryzyka i korzyści różnych kierunków działania,

- tworzenie strategii lub kierunków działania,

- analizowanie okoliczności i zagrożeń

23. Umiejętności analityczne

Umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków przez analizowanie                    i interpretowanie danych, tj.:

- rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych,

- dokonywanie systematycznych porównań różnych aspektów analizowanych           i interpretowanych danych,

- interpretowanie danych pochodzących z dokumentów, opracowań i raportów,

- stosowanie procedur prowadzenia badań i zbierania danych odpowiadających stawianym problemom,

- prezentowanie w optymalny sposób danych i wniosków z przeprowadzonej analizy,

- stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu rozwiązania problemu/zadania

       

 

Załącznik 2 do Zarządzenia

                                                    

 

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

 

Część A

 

..............................................................

                      (nazwa jednostki)

 

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego

 

Imię..........................................................

Nazwisko......................................................

Komórka organizacyjna.........................................

Stanowisko....................................................

Data mianowania/zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ...................................

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku ......................................................

 

II. Dane dotyczące poprzedniej oceny

 

Ocena/poziom .................................................

Data sporządzenia ............................................

 

...................................                ........................................                       .............................................

            (miejscowość)                                    (dzień, miesiąc, rok)                                              (pieczątka i podpis  osoby wypełniającej)

 

 

 

Część B

 

I. Kryteria oceny i termin sporządzenia oceny na piśmie

 

Nr

Kryteria obowiązkowe

1.

Sumienność

2.

Sprawność

3.

Bezstronność

4.

Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

5.

Planowanie i organizowanie pracy

6.

Postawa etyczna

 

Nr

Kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonego

 1.

 

 2.

 

 3.

 

 4.

 

 5.

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzenie oceny na piśmie nastąpi w ..............................................

                                                                                         (należy wpisać miesiąc, rok)

 

...............................................................                                     .............................................

 

 

 

(imię i nazwisko oceniającego)                                                                                                              (stanowisko)

...............................................................                                     ..............................................

(data rozpoczęcia pracy na obecnym  stanowisku )                                                                          (data i podpis oceniającego)

 

 

II. Zatwierdzenie kryteriów przez kierownika jednostki

 

Uwagi kierownika jednostki do kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego:

………………………………………………………………………………………………..

.,……………………………………………………………………………………………….

 

..................................................                                                       ...................................

        (imię i nazwisko)                                                                                                                        (data i podpis)

______________________________________________________________

Zapoznałam/-łem się z kryteriami oceny oraz terminem  sporządzenia oceny na piśmie.

 

.........................        ............................                                ...................................

       (miejscowość)                     (dzień, miesiąc, rok)                                                 (podpis ocenianego)

 

 

 

Część C

 

Opinia dotycząca wykonywania obowiązków przez ocenianego

 

Dane dotyczące oceniającego:

Imię/imiona ..................................................

Nazwisko .....................................................

Stanowisko ...................................................

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku .................

Należy napisać, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny. Jeżeli pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, należy je wskazać.

 

..............................                  .............................                                ....................................

(miejscowość)                                                (dzień, miesiąc, rok)                                                          (podpis oceniającego)

 

 

 

Część D

 

Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny

 

Oceniam wykonywanie obowiązków przez:

Panią/Pana ...................................................

w okresie od ...................... do .......................

na poziomie (wstawić krzyżyk w odpowiednim polu):

Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny

 

Oceniam wykonywanie obowiązków przez:

Panią/Pana ...................................................

w okresie od ...................... do .......................

na poziomie (wstawić krzyżyk w odpowiednim polu):

 

 

 

 

 

 bardzo dobrym

 

 Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny

wymienione w części B.

 

 

 dobrym

 

 Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.

 

 

zadowalającym

 

 Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.

 

 

 

 niezadowalającym

 

Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.

 

 

 

 Oceniam wykonywanie obowiązków przez:

Panią /Pana ………………………….

w okresie od ……………….. do …………………… w zakresie kryterium :

 

 

 

Lp.

Kryterium

ocena

ilość pkt

 

 1.

sumienność

 

  

 2.

sprawność

 

  

 3.

bezstronność

 

  

 4.

umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

 

  

 5.

planowanie i organizacja pracy

 

  

6.

postawa etyczna

 

  

 7.

 

 

  

 8.

 

 

 

 9.

 

 

 

10

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

            Łączna ilość punktów :

 

 

 

 

 

 

 

i przyznaję okresową ocenę:

 

 

 

(wpisać pozytywną - jeżeli zaznaczony pracownik otrzymał przynajmniej 22 punkty

..........................                    ............................................                     ........................................

(miejscowość)                                              (dzień, miesiąc, rok)                                           (podpis oceniającego)

 

 

 

Część E

 

 

Zapoznałam/-łem się z oceną sporządzoną na piśmie przez:

Panią/Pana .............................................................

.....................................                          ...................................          .................................

           (miejscowość)                                                    (dzień, miesiąc, rok)                      (podpis ocenianego)

 

 

 

      

                                                                                          

Data wytworzenia dokumentu: 05.01.2011
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urszula Piotrowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2011 11:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Cierniak
Ilość wyświetleń: 3335
05 stycznia 2011 11:01 (Tomasz Cierniak) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl